• 1
 • 2
 • വാട്ടർ സംരക്ഷിക്കുന്നു ഹാൻഡ്സ് <br> ജ്ഹ്൨൨൬൦ച് ഷവർ

  വാട്ടർ സംരക്ഷിക്കുന്നു ഷവര് ഹാൻഡ്സ്
  ജ്ഹ്൨൨൬൦ച്

 • സിംഗിൾ ഫംഗ്ഷൻ <br> ജ്ഹ്൨൦൮൯-൩

  സിംഗിൾ ഫംഗ്ഷൻ
  ജ്ഹ്൨൦൮൯-൩

 • വാട്ടർ സംരക്ഷിക്കുന്നു ഷവര് ഹാൻഡ്സ് <br> ജ്ഹ്൨൨൯൮-൧

  വാട്ടർ സംരക്ഷിക്കുന്നു ഷവര് ഹാൻഡ്സ്
  ജ്ഹ്൨൨൯൮-൧

 • മള്ട്ടിഫംഗ്ഷനല് <br> ജ്ഹ്൨൦൯൨ത്

  മള്ട്ടിഫംഗ്ഷനല്
  ജ്ഹ്൨൦൯൨ത്

പുതിയതായി വന്നവ

ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

Established in 2001 , Cixi Zhonghe Sanitary Appliance Factory  is a manufacturer specialized in the research, development and production of shower heads. We are located
in  Cixi City,Zhejiang China, with convenient transportation access. All of our products comply with international quality standards and are greatly appreciated in a variety of different markets throughout the world. 

WhatsApp Online Chat !